Geloofsbelijdenis van Rose of Sharon Church

Wij geloven:
De Bijbel, die bestaat uit Het Oude Testament en Nieuwe Testament, is Gods Woord die door de Heilige Geest geïnspireerd is. De Bijbel is de hoogste autoriteit in het bepalen van alle ware leer. In de originele manuscripten is de Bijbel absoluut perfect en vrij van fouten in inhoud, geschreven of gedrukt (Spreuken 30:5; Romeinen 16:15-26; II Timotheüs 3:16; II Petrus 1:20-21)
Drieëenheid, er is alleen een God die voor eeuwig uit 3 personen bestaat: de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest. Alle drie zijn gelijk en eeuwig (Genesis 1:26; Jesaja 9:6; Mattheüs 28:19; Lukas 1:35; I Johannes 5:7)
De Vader, Schepper van alles inclusief de aarde en alles erin, Onderhouder en Degene die Zijn volk roept om te leven in gehoorzaamheid en gemeenschap met Hem (Jesaja 40:28; Nehemia 9:6; Johannes 1:13)
Jezus Christus, is de Zoon van God, de tweede persoon van de Drieëenheid. Op aarde was Jezus 100 procent God en 100 procent mens. Hij was de enige mens die zondeloos was. Hij is van een maagd geboren, een wonderdoener, aan het kruis voor de mensheid gestorven en heeft daardoor ons van onze zonden verlost door Zijn bloed. Volgens de Bijbel is Hij uit de dood opgestaan op de derde dag, opgevaren naar de hemel en aan de rechterhand van de Vader gezeten, en zal Hij in macht en glorie terugkomen (Jesaja 9:6; Johannes 1:1, 14; Johannes 20:28; Filippenzen 2:5-6; I Timotheüs 2:5; I Timotheüs 3:16)
Maagdelijke Geboorte, Jezus Christus is verwekt in de baarmoeder van de maagd Maria door de kracht van de Vader, via de Heilige Geest. Daarom is Hij (Jezus Christus) de Zoon van God (Jesaja 7:14; Mattheüs 1:18, 23-25; Lukas 1:27-35)
Redding, wij zijn gered door genade door ons geloof in Jezus Christus: Zijn Dood, Begrafenis, en Opstanding. Redding is een geschenk van God, niet van onze inspanningen (goede daden) (Romeinen 10:9; Handelingen 16:31; Galaten 2:16; 3:8; Efeze 2:8-9; Titus 3:5)
Verlossing, mensen zijn goed en zondeloos geschapen maar vanwege vrijwillige overtredingen zijn mensen in zonde gevallen. De mensheid heeft alleen hoop door verlossing via Jezus Christus, de Zoon van God (Genesis 1:26-31; Genesis 3:15; Romeinen 5:12-21; Johannes 1:29)
Het bloed van Jezus, die aan het kruis in Golgotha gevloeid is, is heilig en 100 procent voldoende om mensen van alle zonde te reinigen. Jezus heeft zichzelf gegeven om gemarteld en gestraft te worden voor onze immoraliteit en zonde zodat door Hem alle gelovigen bevrijd zijn van dood als het loon van zonde (Johannes 1:29; Romeinen 5:9; Kolossenzen 1:20; I Johannes 1:7; Openbaring 1:5; Openbaring 5:9).
Bekering, is een toewijding om van de zonde af te keren in elk aspect van ons leven en een vaste beslissing om Christus te volgen die ons in staat stelt om Zijn verlossing te aanvaarden en Zijn Heilige Geest te ontvangen. Dus, door bekering, ontvangen wij de vergeving van zonde en redding. (Handelingen 2:21; 3:19; I Johannes 1:9; Romeinen 10:13)
Heiliging, is het proces van het werk van het Woord van God en de Heilige Geest om het karakter van Christus in ons te ontwikkelen. Het is door de bediening van de Heilige Geest en het Woord van God dat Christendom een leven wordt die goddelijke attributen heeft (I Korintiërs 1:2; I Petrus 1:2, 14-16; I Thessalonicenzen 4:3; II Korintiërs 7:1)
Jezus woont in alle gelovigen, Christenen zijn mensen die Jezus Christus in hun leven uitnodigen door de Heilige Geest. Ze geven hun rechten op aan Jezus en maken Hem tot hun Heer en Redder. Ze geloven in het werk van Jezus toen hij gestorven, begraven, en uit de dood opgestaan was (Johannes 1:12; 15:4; Johannes 14:17, 23; Romeinen 8:11; Openbaring 3:20)
De Heilige Geest, is de derde persoon in de Drieëenheid. Hij komt van de Vader als een Helper en woont in gelovigen. Hij machtigt en stelt gelovigen in staat om te leven en vrucht te dragen voor de glorie van God. De Heilige Geest openbaart alle toekomstige dingen (Johannes 14:16-17,26; Galaten 5:22-23; Johannes 16:13).
Regeneratie, om God te kennen, moet elke mens door de Heilige Geest vernieuwd worden. (Johannes 6:44,65; II Korintiërs 5:17)
De doop van de Heilige Geest, is de belofte van de Vader die op Pinksterdag gegeven is. Gegeven na de hemelvaart van de Heere Jezus om de Kerk te bekrachtigen om het Evangelie tot in de uithoeken van de aarde te verspreiden (Handelingen 1:8; 2:1-11; 11:15-16; 19:6).
De gaven van de Heilige Geest, de Heilige Geest wordt door verschillende geestelijke gaven gemanifesteerd om de Kerk te bouwen en te heiligen en om de echte opstanding en de kracht van het evangelie te bewijzen. De geestelijke gaven, die in de Bijbel genoemd worden, worden door verschillende manifestaties en combinaties gedemonstreerd. Alle gelovigen zouden moeten verlangen naar de gaven van de Heilige Geest in hun leven. Deze gaven werken in harmonie en schenden het Woord van God en Zijn normen niet (Romeinen 1:11; Romeinen 12:4-8; I Korintiërs 12:1-13; I Korintiërs 13:1-40; Efeziërs 4:16; I Timotheüs 4:14; II Timotheüs 1:5-16; Hebreeën 2:4; I Petrus 4:10)
Het Lichaam van Christus, de Kerk is het Lichaam van Christus, de woonplaats van God door de Heilige Geest en heeft de opdracht om de Grote Opdracht van Jezus Christus te vervullen. Iedereen die in de Geest wedergeboren is, is een deel van de Kerk als een lid van de eenheid van gelovigen in Jezus Christus. (Johannes 17:11; 20-23; Efeziërs 1:22; 2:19-22; Hebreeën 12:33; I Korintiërs 3:16-17; 6:19-20)
Sacramenten, bestaan uit twee sacramenten:
  1. Waterdoop, volgens het geloof in Jezus Christus beveelt de Bijbel iedereen die bekeren wil om zich in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te laten dopen (Mattheüs 28:19; Handelingen 2:38; Romeinen 6:4-6).
  2. Het Avondmaal, is een heilig tijd van gemeenschap in de aanwezigheid van God waar de elementen van brood en wijn (de symbolen van het lichaam en bloed van de Heere Jezus Christus) worden genomen en gegeten als een herinnering aan het offer van Jezus aan het kruis (Mattheüs 26:26-29; Marcus 16:16; Handelingen 8:12, 36-38; 10:47-48, I Korintiërs 10:16; 11:3-26)
Genezing, is een echt onderdeel in het leven en bediening van Jezus, die ook een missie is die Jezus aan Zijn discipelen gegeven heeft. Genezing is een teken die gelovigen volgt, die ook een onderdeel is van het werk van Jezus aan het kruis en een van de gaven die door de Heilige Geest gegeven zijn (Psalm 103:2-3; Jesaja 53:5; Mattheüs 8:16-17; Marcus 16:17-18; Romeinen 11:29, I Korintiërs 12:9, 28; Jakobus 5:14-16)
Verlossing van de slavernij van zonde, de Heere Jezus is aan het kruis de machtige verlosser voor gelovigen geworden, zodat iedereen die in Hem gelooft en volgens Zijn Woord leeft, echte vrijheid zal ervaren. De verlossing die wij krijgen, is verlossing van alle slavernij van zonde en van alle gevolgen van zonde (Romeinen 8:1-2; Johannes 8:32,36)
Gods wil wat betreft zegeningen, het is de wil van de Vader dat elke gelovige succesvol, gezond, en heel is in elke gebied van het leven. Maar door de zondeval van de mens kunnen veel mensen niet volledig genieten van Gods wil wat betreft zegen. Dit feit zou alle gelovigen niet mogen belemmeren om Gods zegen na te streven zodat iedereen een zegen voor anderen kan zijn. De zegeningen die God voorziet zijn als volgt:
  • Spiritualiteit (Johannes 3:3-11; Romeinen 10:9; Romeinen 10:2; II Korintiërs 5:17-21)
  • Mentaal/ziel en emotie (Jesaja 26:3; Romeinen 12:2; Filippenzen 4:7-8; II Timotheüs 1:7; 2:11)
  • Fysiek (Jesaja 53:4-5; Mattheüs 8:17; I Petrus 2:24)
  • Financiën (Deuteronomium 28:1-14; Jozua 1:8; Psalm 34:10; Psalm 84:11; Mattheüs 3:10-11; Lukas 6:38; II Korintiërs 9:6-10; Filippenzen 4:19)
Opstanding, Jezus Christus was lichamelijk opgewekt in een verheerlijkt lichaam, 3 dagen na Zijn dood aan het kruis. Als gevolg zal ieder mens een opstanding ervaren. Diegenen die in de Heere Jezus geloven, zullen een opstanding van het leven ervaren, en diegenen die niet gered zijn, een eeuwige verdoemenis (Lukas 24:16, 36, 39; Johannes 2:19-21; Johannes 20:26-28; 21:4; Handelingen 24:15; I Korintiërs 15:42, 44; Filippenzen 1:21-23; Filippenzen 3:21)
Hemel, is de eeuwige woonplaats voor alle gelovigen in het Evangelie van de Redding van Jezus Christus (Mattheüs 5:3, 12, 20; Mattheüs 19:21; Mattheüs 25:34; Johannes 17:24; II Korintiërs 5:1; Hebreeën 11:16; I Petrus 1:4; Lukas 10:20)
Hel, na eenmaal op aarde te hebben geleefd, zullen ongelovigen door God geoordeeld en naar de Hel gestuurd worden waar ze eeuwige bestraffing met de duivel en de gevallen engelen zullen ondergaan. (Mattheüs 25:41; Marcus 9:43-48; Hebreeën 9:27; Openbaring 14:9-11; Openbaring 20:12-15; Openbaring 21:8)
De Wederkomst, Jezus Christus zal lichamelijk naar de aarde terugkomen voor de tweede keer om Zijn koninkrijk te vestigen. Het zal gebeuren op een tijdstip en datum die niet in de Schrift genoemd wordt. (Mattheüs 24:30; Mattheüs 26:63-64; Handelingen 1:9-11; I Thessalonicenzen 4:15-17; II Thessalonicenzen 1:7-8; Openbaring 1:7)